بنام حضرت دوست و با سلام بر دوستان گلم . اينم اخرين قسمت از مقاله شبی فراتر از درک بشر بمناسبت ليلهالقدر که تقديم حضورتون ميشه و التماس دعا در اين شب با فضيلت که اميد درک واقعی انرا برايتان دارم.

لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اگر شب قدر را بردارند قرآن رانيز بر ميدارند.        (امام صادق (ع))

 

                         

 

شبي فراتر از درك بشر

قسمت سوم :انذار و هجرت

شب قدر شب جدال دو جبهه حق و باطل است. همزمان با نزول ملائكه بر ولى الله الاعظم عج، آن ولايتمدار الهى اى كه در زيارتش عج، به" ولاة الامر المنزل عليهم ما يتنزل فى ليله القدر و اصحاب الحشر و النشر تراجمه وحيه و ولاه امره و نهيه (33) " تعبير شده است. ائمه گمراهىنيز از نزول شياطين و القائات آنان بهره مندند." هل انبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل افاك اثيم، يلقون السمع و اكثر هم كاذبون " )شعرا آيه .(220-222)  به تعبيرامام باقر (ع): " هيچشب و روزى نيست مگرآنكه جن و شياطين ائمه ضلالت و پيشوايان گمراهى را ديدار مينمايندتا شب قدر كه بهر اندازه و شماره ملائكه بر ولى امر و پيشوايان هدايت نازل ميشوند، برابر آنعدد، شياطين بر پيشوايان ضلال وارد ميگردند و مطالب خلاف واقع و حقيقت و انديشه هاى نادرست بر آنان القاء ميكنند(34)".

همانطور كه امروز منافقين به تاسى از اسلاف خود در مساجد ضرار، در جوار حرم هاى مطهركربلا و نجف و كاظمين و سامرا، و با دلهائى سرشار از كينه به مظهر ولايت، و قلبهائى سرشاراز بغض به روح قرآن و حقيقت طهارت در ليله القدر، متاثر از نشئات شيطانى به طراحى توطئهنشستهاند تا با اقتدا به اسلاف نهروانى خود، در معارضه با ادامه ولايت و امامت، انديشهاى ديگررا تجربه كنند و تقدير خود را با سرنوشت خائنان به ملت و دشمنان اين كشور گره زنند!

پس بايد كه در اين مرزبندى ما بر جايگاه خود واقف شويم و در تعيين قضاء و قدر حتمى الهىو امضاء ولايت، نقش مسئولانه خود را در صف خداباوران و توجه به جبهه شيطان گرايان، ايفاءنمائيم تا شايسته رحمت و بركت ليله القدر و عنايت و نگاه رضايتمند ولى اعظم شويم.

آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند

 آيا شود كه گوشه چشمى بما كنند

در چشم فرج ياب و دل خودآگاه راهيان ليله القدر، زندگى با الهام از دعاى"يا رب ليله القدر " درشب قدر، و با ذكر"اللهم كن لوليك الحجه ابنالحسن " مبدل به قرارگاه مبارزه براى يارى دين خداو" تقتل بى اعدائك و اعداء رسولك "  قتال با دشمنان خدا و پيامبر در وقت لزوم ميگردد و مرگآنان خاستگاه آرزوى شهادت در راه خدا، در چارجوب رهبرى و همگام با اولياء الله، ميباشد.  " ان تجعل وفائى قتال فى سبيلك تحت رايه نبيك مع اوليائك(35) "  و اين حركت هوشمند تا پايان عمر و لحظه وفات تداوم مييابد و دعاى شبانهروزى ما در ماهرمضان است كه در روزهايش ميخوانيم:" فتوفنى مواليا لاوليايك و معاديا لاعدايك "  و در شبهايش زمزمه داريم كه :"واجعلنى فيه محبا لاوليائك و معاديا لاعدائك " و اين عنايت ويژه فرهنگمتعالى دعا و نيايش در ليله القدر است كه مشحون از دوست شناسى و دشمن شناسى است. وبالاتر از آن دشمن ستيزى دائمى است كه در" وال من والاه و عاد من عاداه (36)   " با معرفىشان امامت در ماه شعبان، آموزش و نشان داده شده و ماه رمضان را به ماه جنگ و آمادگىدائمى براى نبرد مبدل ساختهاست.

مظهر ديگر اين نيايش و نياز در ليله القدر كه به تصريح قرآن"فيها يفرق كل امر حكيم " (دخانآيه4) ، نگاه به آينده است و وضعيت مطلوب كه مرز بندى همه سعادت ها و شقاوت ها و اوجبلوغ آرمانخواهى و سعادتمندى است:"يا رب ليله القدر ..اسئلك ان تصلى على محمد و آل محمدو ان تجعل اسمى فى هذه الليله فى السعداء و روحى مع الشهداء و احسايى فى علييين و اسائتىمغفوره و ان تهب لى يقينا تباشر به قلبى و ايمانا يذهب اشك عنى و (37"(  پس از شكفتن در چنين شبى است كه به تعبير حضرت سجاد (ع) "سلام دائم البركه الى طلوعالفجر على من يشاء من عباده بما احكم من قضائه(38)  "سرشار از درودى دائم است كه بركتشانى كه گفتند:"ربنا الله ثم استقاموا)فصلت30)و ( اخقاف13 )، با نزول ملائكه ادامه خواهد يافت، و به يمن غلبه بر ترس و نگرانى وبه شكرانه دستيابى به هدايت و رستگارى و فوز بزرگ حضور در مجضر" اهل الكبرياء و العظمهو اهل الجود و الجبروت و اهل العفو والرحمه و اهل التقوا و المغفره(39) "  به استقبال امام مسلحرفته تا همصدا با نماز گزاران عيد بزرگ فطر، بازگشت  به فطرت شان را جشن بگيرند.

با عنايات الهى اميد منديم محصول درك شب قدر ما، بازگشت به قرآنى باشد كه متضمن  "لانذركم به و من بلغ "  ( انعام19 )، انذارهاى حيات بخش و هشدارهاى بيدار گرانه اى است كه به تنبه برغفلت ها و قصورات تاريخى از تقويت مبانى امامت حقه على بزرگ (ع) در تاريح اسلام و پذيرشعذر تقصير بر كوتاهى ها و بى توجهى هايمان در تقويت مبانى رهبرى و ولايت على مقتدر تاريحانقلاب اسلامى منجر شود و مطلع الفجر"شبى چنين عزيز و شريف(40) سرآغاز هجرتى باشداز جلب خشنودى اربابان زر و زور و تزوير، به جلب رضايت خداى واحد قهار از كنج عزلت خودمحورى به خدا محورى، از خود خواهى فردى به خيرانديشى جمعى، از مال اندوزى به انفاق در راهخدا، از گرايش به مصرف زدگى، به افزايش تلاش كارآمد و توانمند توليدى، از تفرقه و تشتت بهتقويت باورهاى كارساز عمومى و تاييد وحدت ملى، از افشاندن بذر نوميدى و ياس، به ايجاد برقاميد و عشق به آينده در روح و جان، از هدايت اربابان تزوير و احزاب منحرف به هدايت حكيمانهولايت و رهبرى، از غفلت  توجه دائمى به مواضع دشمن، به دشمن شناسى هوشمندانه و از انحرافدرك اسرار نزول قرآن و جعل ليله القدر در رمضان، به تعديل و نصحيح مواضع، آنطور كه درتعبير امام سجاد (ع) آمده : "و ان ملنا فيه فعدلنا(41) "تا ليله القدر مان شبى سرشار از سلامتىباشد كه  " سلام هى حتى  مطلع الفجر. "

پس از خداى مهربان عاجزانه ميخواهيم كه الهى" اهلنا فيه لما وعدت اوليائك من كرامتك و اوجبلنا فيه ما اوجبت لاهل المبالغه فى طاعتك و اجعلنا فى نظم من استحق الرفيع الاعلى برحمتك.(42) "

 

حيلت رها كن عاشقا ديوانه شو ديوانه شو

و ندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

هم خويش را بيگانه كن هم خانه را ويرانه كن

وانگه بيا با عاشقان همخانه شو همخانه شو

رو سينه را چون سينهها هفت آب شو از كينهها

/ 0 نظر / 7 بازدید