بنام خداوند عزت و حکمت

سلام بر دوستان گلم

اين روزها روزهای سخت و دشواری برای ملت و دولت بزرگ ماست. روزگاری است که در آينده مورد ارزيابی و قضاوت تاريخی قرار ميگيريم.

اين تنها دولت يا چند تا سياستمدار نيستند که مورد قضاوت قرار ميگيرند همه ملت در اين عصر مورد قضاوت تاريخ خواهند بود. زيرا دولت امروز دولت منتخب ملت است و مجری اراده ملی است . پس همه بايد در مسائل امروز درست بينديشند و درست فکر کنند.

خصوصا در مورد مسائلی که از حساسيت تاريخی و جهانی هم برخوردار باشه.

امروز شايد مهمترين موضوع موضوع مسائل هسته ای و دستيابی کشورمان به فن آوری مربوط به ان هست.

شما خوب ميدانيد که اين موضوع يکی از ادافی بود که در قبل از انقلاب هم تعقيب ميشد ولی بر اثر مخالفت هائی که وجود داشت موفق به پيگيريش نشد. اقداماتی انجام شده بود ولی ادامه اش به بعد از انقلاب موکول گرديد.

نيروگاه بوشهر پروژه ای بود که سنگ بنايش قبل از انقلاب ريخته شد ولی دول اروپائی که متعهد به اجرای ان بودند خصوصا المان در بعد از پيروزی انقلاب از ادامه فعاليت و تعهد خود سرباز زدند و کار را متوقف کردند و با اين کار يک تحقير تاريخی برای کشورمان باقی ماند.

امروز نسل هوشمند بعد از انقلاب متولی دستيابی به اين فن اوری شد و به اين تحقير تاريخی پايان داد. و همين رمز همه هياهوها و خشم و نفرتهای بيگانگان از ملت ما شده است.

ما بايد در اين ازمايش بزرگ با تدبير اين بحران رو مديريت کنيم و طرح و نظر همه جوانان ميتواند در اين امر راهگشای توفيقاتی باشد که عزت و سربلندی را بدنبال خواهد داشت.

اينکه در برابر اين همه تهديدات و تهاجمات چه بايد کرد مهمترين مسئله نظام و کشور است و همه بايد روی آن فکر کنيم و دولت رو ياری بدهيم.

خدا بخواهد با قرار دادن متن نامه های متبادل بين ايران و اروپا و آژانس اين موضوع را طرح و به قضاوت منصفانه  دوستان گلم هم قرار ميدهم.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید