بنام خداوند عزت و حکمت <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سلام بر دوستان گلم

 

مروري بر مسائل هسته اي ايران

درنيم نگاهي به پرونده هسته اي كشور مي بينيم كه موضوع از نيم قرن سابقه  برخوردار است و ايران در تعامل هسته اي اش با كشورهائي نظير فرانسه، آلمان، برزيل، ارژانتين، چين، امريكا، در مجموع پيشرفت هائي هم داشت و اقداماتی هم در همين عرصه انجام شده بود. آنطور كه در تاريخ اين همكاريها، ميبينيم اين تعامل از سال 1957 ميلادي با امريكا آغاز ميشود و تا 1978 با اين كشور ادامه مييابد.

در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي و در حكومت بختيار با الغاء تعدادي از قراردادها، به فعاليت برخي پروژه ها خاتمه داده شد  و برخي ديگر از توافقات و فعاليت ها در دوران دولت موقت ملغي و فعاليت در آن زمينه معلق گرديد. برخي ديگر از فعاليتها هم تا  بعد از انقلاب ادامه يافت ولي با كارشكني دولتهاي غربي و تحت فشار انها، اين فعاليت ها بحالت تعليق در آمد.در اين زمينه ميتوان از حضور چين، ژاپن ، آلمان و روسيه در رابطه با تنها نيروگاه هسته اي بوشهر نام برد.

نيروگاه بوشهر پروژه ای بود که سنگ بنايش قبل از انقلاب ريخته شد و دول ژاپن و در ادامه اش آلمان در بعد از پيروزی انقلاب از ادامه فعاليت و تعهد خود سرباز زدند و کار را متوقف کردند و حتي ژاپن حاضر شد غرامت سنگيني هم در اين زمينه به دولت ايران پرداخت نمايد ولي بكارش ادامه ندهد. دولتالمان هم همينطور بعد از انعقاد قرارداد تكميل آن ، از ادامه تلاشها و فعاليتهايش سر باز زد . با چنين برخوردي از سوي دولتهاي اروپائي ، يک تحقير تاريخی برای کشورمان باقی ماند.

نسل هوشمند و متعهد بعد از انقلاب اسلامي،  متولی دستيابی بومي به دانش هسته اي و فن اوری مربوطه شد و به اين تحقير تاريخی پايان داد. و همين رمز همه هياهوها و خشم ها و كينه توزيهای بيگانگان از اين دستاوردهاي بزرگ ملي جوانان ما شده است و با نگاه امنيتي آنرا به بحران هسته اي ايران تبديل نمودند تا بتوانند با تمسك به غوغاسالاري سياسي جهاني زمينه را براي دستيابي به يك توافق جمعي آماده كنند تا بتوانند ايران را از ادامه اين پروژه منصرف و انرا متوقف كنند.

ما بايد با تدبير عقلاني بر اين فتنه گري غلبه كنيم و بدرستي و بدور از شتابزدگي در تصميم گيري و برخورد احساسي ، اين بحران ناخواسته را مديريت کنيم .

اينکه در برابر اين همه تهديدات و تهاجمات چه بايد کرد، مهمترين مسئله نظام و کشور است و همه بايد روی آن فکر کنيم و دولت رو ياری بدهيم.  طرح و نظر همه جوانان ميتواند در اين امر راهگشای توفيقاتی باشد که عزت و سربلندی ملت بزرگ را بدنبال خواهد داشت.

اگر استراتژي وقت كشي غرب در قبال حل و فصل مسئله هسته اي ايران (به قصد حذف چرخه سوخت) و واكنش بموقع كشورمان از يكسو (بازگشائي تاسيسات اصفهان)،  و اقدام عجولانه نمايندگان اردوگاه غرب در برگزاري اجلاس اضطراري ونيز آخرين مواضع غربي ها (امريكا و اروپا) را از سوي ديگر نگاه كنيم، مهمترين محور و مستمسك فريبكارانه آنها در تهاجم تبليغاتي اخيرشان را نقض توافقنامه پاريس ميبينيم كه در دنيا براي رسيدن به مقاصدشان فضا سازي كنند.

 

 

در حاليكه با مرور بر متن توافقنامه پاريس در مي يابيم كه نه تنها نقضي در كار نيست بلكه خشم آنان از اينست كه نه تنها نقضي صورت نگرفته بلكه بر اساس مفاد همان  توافقنامه اقدامي صورت گرفته كه دست شان كوتاه است از هر گونه دستاويزي براي توجيه اقدامات زورمدارانه خودشان !! و همين موجب خشم و عصبيت آنها شده است.

نفس موضعگيريها و تهديدات آنها و حتی درخواست جلسات اضطراری آژانس بين المللی انرژی هسته ای و بين المللی کردن اين بحران هم دليل قاطعی است بر عدم کارائی همين سند برای اروپائيها و امريکائی ها و اينکه با صدور قطعنامه ای از آژانس بتوانند به خواسته های خود از طريق اسناد بين المللی مشروعيت و اعتبار ببخشند.  توجه به اين نکته خيلی حائز اهميت و موجب قوت قلب است و هوشمندی تيم مذاکره کننده ايرانی را به اثبات ميرساند.

باور کنيد همانطور که امريکا امروز در صدد است بنوعی بتواند بيانيه الجزاير را ملغی کند تا دستش برای مداخلات آتی در امور داخلی ايران باز بشود اروپائی ها هم در اينده بعيد نيست ابراز تمايل کنند که بنوعی بيانيه پاريس را ملغی شده اعلام کنند.

سند پاريس علی رغم اشکالاتش و معايب و کاستی هايش سندی است که از استحکام برخوردار است و در هيچ شرائطی نميتواند مجوزی برای اعمال تمنيات آنان تلقی شود و يا کاربرد در زياده خواهی های انان داشته باشد.

بهر حال با توجه عميق به اين فراز از مفاد مصرح توافقنامه پاريس كه در آن تصريح شده:

" تعليق زماني که مذاکرات براي يک توافق مورد قبول دو طرف در خصوص ترتيبات درازمدت پيش مي‌رود ادامه خواهد يافت.
سه کشور/اتحاديه اروپا اذعان دارند که اين تعليق يک اقدام داوطلبانه اعتمادساز است و نه يک الزام حقوقي.
ادامه تعليق مادام که مذاکرات براي يک توافق بلند مدت در جريان است، براي استمرار فرايند کلي، اساسي خواهد بود. در قالب اين تعليق، سه کشور/اتحاديه اروپا و ايران توافق کرده‌اند که به منظور رسيدن به يک  توافق مورد قبول دو طرف در خصوص ترتيبات درازمدت، مذاکرات خود را آغاز کنند.
"

اقدام به فك پلمپ تاسيسات اصفهان فاقد توجيه حقوقي نيست زيرا مرجع نفي الزام حقوقي ؛ اقدامات داوطلبانه اعتماد ساز است و ادامه مذاكرات نيز از نتايج همان است. بعبارتي اقدام به تعليق براي اعتماد سازي بود و پايان حالت تعليق به اين معناست كه اقدام كشور براي اعتماد سازي كفايت ميكند. اعتراف دنيا به صلح اميز بودن فن اوري هسته اي ايران نيز گوياي اين واقعيت است.

بنابراين چون اقدام كشور در پذيرش تعليق داوطلبانه در اين سند از نظر حقوقي الزام اور نبوده است تصميم به اتمام حالت تعليق هم خلاف رويه هاي حقوقي نيست . اگر اقدام كشور يك اقدام غير حقوقي بود و قابل محكوميت ؛ قطعا منجر به واكنش تند و اقدامات كيفري ميشد. نه اينكه موجب خشم زورمدارانه پنهان انها !!!! از يکسو و نرمش در مواضع تبليغاتی !!!!

استراتژی اروپائی ها در واقع بازی دادن ايران است و همه اظهارات انها جنبه تبليغاتی داره ولی قلبا خواهان همکاری برای اعتلای اين کشور اسلامی نيستند.

ابراز تمايل به موافقت با انجام فعاليتهای هسته ای ايران بعنوان حق قانونی و منطبق با موازين بين المللی َ از سوی رهبران غربی مثل فيشر و بوش و .... که در مصاحبه هاشون منعکس ميشود انهم بعد از اين جريانات گر چه با عملکردشان در رابطه با همکاريهای عينی در نيروگاه هسته ای بوشهر منافات داره ولی يادمان باشد که خودش نتيجه پايبندی ايران به قواعد بين المللی و توافقات جند جانبه است و اين نرمش مواضع فعلی در برابر ايران دليل روشن استحکام مواضع ملی در قبال مسائل هسته ای و مبانی محکم دیپلماسی مستقل ملی و روحيه قانون گرائی و قاعده مندی مسئولان کشور است.

ريشه همه فتنه گريها اين است كه طبق خواست آنها ايران مجاز به داشتن قدرت تهيه سوخت هسته اي حتي براي خودش هم نيست . اين توانمندي توليد و بازاريابي فروش آن انحصارا در اختيار اعضاي باشكاه هسته اي جهان است! اصرار انها در تامين سوخت نيروگاهها از همين امر نشات ميگيرد و اين چيزي است كه در اين نيم قرن تعامل هسته اي با ايران در متن توافقات خود دائما بر آن تصريح ميكردند.

امروز كشور عزيزمان ايران علي رغم اعمال سياست محروم كردن كشور از سوي بيگانگان در طول اين نيم قرن تعامل هسته اي با دنيا، از داشتن چرخه سوخت ( نماد استقلال ) و تكيه بر فن آوري آن در داخل كشور، و علي رغم هياهوي ترسانيدن جهان از دستيابي ايران به تسليحات اتمي بعنوان سياست بازدارنده ، به همت نسل هوشمند و سربلند ايراني و به بركت وجود روح استقلال در تصميم سازيها، وارد حيطه انحصاري و ممنوعه آنها شده و حضور قدرتمندانه خود را بر آنها تحميل كرده است.

تصميمات اخير كشور هم در واقع نوعي واكنش بموقع سياسي در قبال مسائلي بوده است كه حاكم بر روند مذاكره و ناظر بر جنبه هائي از رفتار سياسي نمايندگان اردوگاه غرب ميباشد. به استناد اطلاعات موجود از منابع تصميم ساز در امريكا كه برايند توافق با همپالگي اروپائي خود ميباشد ، هدف ديپلماسي چند جانبه ايجاد فضائي براي جلوگيري از ارسال سوخت به نيروگاه هسته اي بوشهر بوده و بالاتر از آن نيات خود را اينگونه بيان كردند كه هدف اصلي امريكا ميبايستي به تاخير انداختن برنامه هسته اي ايران براي مدتي طولاني باشد تا زماني كه امكان ظهور يك رهبر جديد در تهران با يك خواست دوري از تسليحات هسته اي بوجود بياد !!!!

اين دستاوردهاي مهم در عرصه فن اوري هسته اي بعنوان نماد رشد كشور در پناه حكومت جمهوري اسلامي و نماد قدرت علمي و بومي بودن توانمندي آن ميباشد و حفظ اين افتخار ملي نوعي ارزش گذاري بر جهاد علمي و تضمين توسعه آن است.  

شما اگر نگاهي به كليه مواضع غربي ها داشته باشيد چرخش مواضع را در اظهارات و موضعگيري هاي انها ميبينيد. روزي ميگفتند ايران با داشتن منابع نفت و گاز چه نيازي به انرژي هسته اي دارد؟ ولي با ايستادگي در برابر انها و دفاع از حق مشروع و منطبق بر موازين بين المللي امروز سخن از داشتن حق مسلم ايران از بهره مندي از اين امكان ارزان تامين انرژي براي مصارف صلح آميز ميكنند. بالاتر از آن پذيرفته اند ايران نيز عضو باشگاه هسته اي جهان باشد.

در شرائطی که ورزشکاران غيرتمند ايرانی در ميادين رقابتهای ورزشی در برابر رقبای خود مردانه تلاش ميکنند تا با تمام قوا بر آنها پيروز شوند و ميشوند و همينطور دانشجويانمان در حمايت از فن آوری هسته ای در برابر سفارتخانه انگليس تظاهرات ميکنند يا در حفاظت از تاسيسات اصفهان مصمم هستند دليلی ندارد که در عرصه سياست خارجی هم دیپلماتهای ما از غيرت ملی بی بهره باشند و در صحنه های رقابت قدرت دیپلماسی بخواهند زمينه را برای پيروزی دشمنان اسلام و ايران فراهم کنند. امروز روحيه ملی روحيه مقاومت در برابر زياده طلبی ها و خواسته های جاه طلبانه اردوگاه غرب است و توقع و انتظار ملت غيرتمند ما از مسئولانشان نيز شجاعت و ايستادگی است.

     

    

در اين مسير هر صدمه مالی و اقتصادی ناشی از تحريمها نه فقط متوجه ماست که دشمنان ما نيز از ان کمتر از ما بی بهره نخواهند بود. و اگر در فکر پنجه در پنجه افکندن باشند تاريخ رشادت ايرانی را در تقابل های ايران و روم يا ايران و عثمانی و اخيرا ايران و عراق مستحضر به پشتيبانی جهانی تجربه کرده اند .

البته ترديد ندارم چرخش مواضع غرب در پذيرش حق نتيجه مقاومت در برابر امواج اتهامات جورواجورو ايستادگی بر سر حق مسلم ملت و منبعث از رسالت بت شكني است. بت قدرت. بت انحصارات. بت فن آوري و هر بتي كه براي ترسانيدن ملل محروم همه روزه تراشيده ميشود و به نمايش در ميايد. اين يعني حلول روح خميني در رگ جوانان غيرتمند ايراني.

 پيام امام خميني بمناسبت قطعنامه رو بخاطر داريد؟ انجا كه فرمود از جوانان ايراني ميخواهم كه كينه هاي انقلابي خود را نسبت به امريكا در سينه ها نگه دارند و به سلاح علم مجهز بشوند؟ اين درخشش در عرصه علمي تجلي همان روح است اگر دنياي مادي نگر غرب بفهمد!!

اينجا با قرار دادن لينك كليه اسناد مرتبط با اين بحران، بررسي موضوع را به قضاوت منصفانه دوستان گلم قرار ميدهم.

 

موضوع

آدرس در اينترنت

سابقه نيم قرن تعامل هسته اي ايران با كشورها:

http://www.isfahanportal.ir/framework.jsp?SID=843

متن پروتكل الحاقي:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3211036.stm

 متن كامل گزارش آژانس:

http://www.sharifnews.com/?305 

متن كامل قطعنامه اژانس و بيانيه ايران :

http://www.sharghnewspaper.com/840522/html/diplom.htm

متن توافقنامه پاريس:

/ 0 نظر / 9 بازدید